תקנון | Sea Executive Suites
צור קשר

תנאי שימוש

שתפו

תקנון

מלון Sea Executive Suites – תנאי שימוש

גרסה: 12 במאי 2019 | צרו עמנו קשר לגרסאות קודמות של תנאי השימוש
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט http://www.sea-hotel.co.il ("האתר"). האתר הוא אתר האינטרנט הרשמי של מלון Sea Executive Suites בתל אביב, ישראל ("בית המלון"). הן האתר והן בית המלון מנוהלים על ידי סי דרים מלונות בע"מ, חברה פרטית מס׳ 513050294, שכתובתה רחוב טרומפלדור 1, תל אביב 6343315 ("החברה").

השימוש באתר, לרבות בתוכן האתר, בשירות ההזמנות ושירותים אחרים (כפי שמוגדרים בתנאי השימוש), וכן שירותים דיגיטליים של בית המלון, כגון קישוריות Wi-Fi וביצוע צ'ק-אין מקוון באמצעות מחשבי טאבלט ומחשבים בבית המלון (יחד, "השירותים"), כפוף לתנאי השימוש, המהווים הסכם משפטי מחייב בין החברה לביניכם ("המשתמשים" או "אתם" בכל ההטיות; תנאי השימוש מנוסחים בלשון רבים לשם הנוחות, אך חלים גם על יחיד/ה). אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות שלנו, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים.
אתם רשאים להשתמש באתר ובשירותים רק אם אתם עומדים בכל התנאים הבאים: (א) אתם בני 18 ומעלה; (ב) אתם כשירים לבצע פעולות מחייבות מבחינה משפטית, כולל הסכמה לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות; (ג) אתם בעלי תעודת זהות ישראלית בתוקף; ו-(ד) יש לכם כתובת דוא"ל משלכם וכרטיס אשראי תקף על שמכם.

1. שימוש באתר למטרות אישיות בלבד

1.1 השימוש באתר ובשירותים נועד למטרותיכם האישיות בלבד, ואתם מאשרים כי לא תמכרו את שירותי בית המלון או תמחו הזמנות לאחרים, וכי לא תהיה לכם כל טענה כנגד החברה ביחס לשימוש באתר ובשירותים או בהסתמך על התוכן (כהגדרתו להלן) המוצג באתר.
1.2 אתם האחראים הבלעדיים לכל שימוש שאתם עושים באתר, בשירותים ובתוכן, ובכל החלטה שתקבלו בקשר עם התוכן באתר. אתם מודעים לכך שהתמונות באתר מופיעות לשם המחשה בלבד, וכי יתכנו הבדלים בין התמונות באתר לבין המציאות.

2. פרטיות ואבטחת מידע

בשימושכם באתר ובשירותים אתם מסכימים למדיניות הפרטיות של החברה ובית המלון, הזמינה בכתובת https://www.sea-hotel.co.il/he/privacy-policy ("מדיניות הפרטיות"), המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, וכן לעיבוד המידע האישי שלכם על ידי החברה, גם למטרות שיווק ישיר. אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות. הסכמתכם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות תחשב כהסכמה לקבלת כל הודעה מהחברה ומבית המלון, לרבות דברי פרסומת ושיווק ישיר, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ולחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982או כל דין אחר החל בנסיבות העניין. אתם יכולים לבטל את הסכמתכם לקבלת דברי פרסומת ושיווק ישיר בכל עת באמצעות לחיצה על הקישורים המתאימים (כגון ״הסר אותי מרשימת התפוצה״) או באמצעות בקשה כאמור לכתובתנו [email protected].

3. התוכן באתר, זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

3.1 האתר כולל מידע מסוגים שונים, לרבות תוכן מילולי, חזותי, שמע, או כל שילוב שלהם, כמו גם את העיצוב, התכנות, העריכה ואמצעי התצוגה של האתר, כולל טקסטים, תמונות, איורים, ציורים, הנפשות, קטעי וידאו, תרשימים, סימולציות, קבצים, תוכנות, יישומים וסמלים ("התוכן").
3.2 כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וזכויות הקניין הרוחני בנוגע לתוכן ולשירותים באתר הינם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים, שהעניקו לחברה אישור להשתמש בהם. התוכן מוגן בזכויות יוצרים על פי החוק בישראל וחוקים של מדינות נוספות.
3.3 כל שימוש בתוכן שאינו מותר במפורש על-פי תנאי השימוש מהווה הפרה של תנאי השימוש, ועשוי להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים. למעט האמור בתנאי השימוש, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, לפרסם, לשדר, להוריד, להציג, למכור, או להעביר בכל צורה או בכל אמצעי את התוכן ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה או מבעלי זכויות היוצרים הרלוונטיים. החברה מעניקה לכם הרשאה להוריד, להציג ולהדפיס עותק יחיד של התוכן, אך ורק לשימושכם החוקי, האישי, והבלתי-מסחרי. הוראות מסוימות לגבי שימוש בפריטי תוכן אחרים באתר מהוות חלק מתנאי השימוש על-ידי הפניה זו. השימוש בתוכן בכל אתר אחר או סביבה אחרת לכל מטרה הוא אסור.
3.4 כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש בתנאי השימוש שמורות לחברה ולבעלי זכויות היוצרים הרלוונטיים. אם אתם מפרים תנאי כלשהו מתנאי השימוש, ההרשאה שלכם להשתמש בתוכן מבוטלת באופן אוטומטי, ועליכם להשמיד באופן מיידי את כל העותקים שהכנתם מכל חלק מהתוכן.
3.5 אינכם רשאים, ללא אישור בכתב של החברה, להציג כל תוכן של האתר בכל שרת אחר. אינכם רשאים להשתמש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או אסורה על פי תנאי השימוש או על פי חוק. אינכם רשאים להשתמש באתר בכל דרך העלולה לפגוע, להשבית, להעמיס או לפגוע באתר, או להפריע לשימוש ולהנאה של אדם אחר מהאתר. עליכם להימנע מקבלת גישה בלתי מורשית לאתר באמצעות פריצה, שימוש בסיסמה שאינה שלכם, או בכל אמצעי אחר. אינכם מורשים לבצע שינויים כלשהם באתר, או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם וליצור יצירות נגזרות של התוכן באתר או למכור כל פריט שמקורו בתוכן או באתר.
3.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את גישתכם לאתר, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה, ללא הודעה מוקדמת או אחרת.
3.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר כל תוכן מהאתר ולהפסיק כל אחד מהשירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.
3.8 החברה לא תישא באחריות לתוכן ולאופי המידע המוצג והמפורסם באתר ובשירותים שמקורם בכל צד שלישי, ולא תהא לכם כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.
3.9 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה מתחייבת כי התוכן באתר, ובמיוחד התוכן של צדדים שלישיים, הינו שלם, מדויק, או תואם את מטרותיכם וציפיותיכם.

4. מידע של צדדים שלישיים

4.1 החברה ובית המלון אינם אחראים לתוכן של פרסומות ומידע מסחרי המפורסם על ידי צדדים שלישיים באתר ובשירותים.
4.2 הצגת פרסומות אלה אינה מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד של החברה ובית המלון לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה באותן פרסומות.
4.3 כל עסקה כתוצאה מפרסומת או מידע מסחרי כאמור המתפרסמים באתר תיקשר ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הרלוונטי.החברה ובית המלון אינם צד לכל עסקה כאמור, ולא ישאו בכל אחריות מכל סוג ביחס לאיכות השירותים ו/או הטובין שיוצעו או ירכשו מצד שלישי כלשהו.

5. שירות ההזמנות

5.1 האתר מציע שירות הזמנות לדירות, ולינה במלון דירות ("שירות ההזמנות"). בעת השימוש בשירות ההזמנות, תתבקשו לספק פרטים שונים ומידע אישי. בשימוש באתר, ובמיוחד בשירות ההזמנות, אתם מסכימים למדיניות הפרטיות ולשימוש במידע האישי שלכם על ידי החברה כמפורט במדיניות הפרטיות, ובכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע ההזמנה שלכם, מתן השירותים שלנו ותקשורת עמכם בכל אמצעי תקשורת. ניתן לבצע הזמנות גם על באמצעות מרכז ההזמנות של בית מלון הדירות.
5.2 מספר הדירות הזמינות בבית המלון מוגבל, וההזמנות מבוצעות על בסיס מקום פנוי בעת ביצוע ההזמנה.
5.3 המחירים באתר מוצגים בשקלים חדשים או במטבע חוץ, וכוללים מע"מ כנדרש בחוק. אם ההזמנה בוצעה במטבע חוץ, יחושב ויבוצע התשלום בשקלים חדשים לפי שער החליפין הנהוג בבית המלון במועד התשלום בפועל.
5.4 ילדים מתחת לגיל 21 ישהו בבית המלון רק בליווי מבוגר מעל גיל 21. לצורך שירות ההזמנות והמחירים המוצגים באתר, "ילד" הוא אדם מתחת לגיל 12, ו"תינוק" הוא ילד עד גיל שנתיים. המחיר לילדים בני 12 עד 18 הינו זהה למחיר למבוגר.
5.5 בית המלון רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי שירות ההזמנות ואת מחירי החדרים, החבילות והשירותים האחרים. על אף האמור לעיל, בית המלון יכבד את תנאי ההזמנה והמחירים שנעשו לפני שינויים כאמור.
5.6 עליכם להימנע מליתן פרטים שגויים בשירות ההזמנות ובאתר, ומתן פרטים שגויים עלול לפגוע באיכות השירות שתקבלו. אם מסרתם או הקלדתם בטעות פרטים לא מדויקים, או אם חל שינוי בפרט כלשהו, עליכם לעדכן את פרטיכם באופן מיידי, באתר או באמצעות יצירת קשר עם בית המלון. בית המלון, החברה ומי מטעמם אינם אחראים לשגיאות שתבצעו בעת מילוי פרטי ההזמנה או הקלדתם, לרבות טעות בבחירת סוג החדר, חבילת נופש, מבצעים, תאריכים, מספר מיטות או כל שירות אחר שאתם מזמינים באתר. הזנת מידע כוזב היא עבירה פלילית והחברה תוכל לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים המזינים מידע כוזב, לרבות בגין נזקים שנגרמו לחברה, לבית המלון, לאתר ו/או למי מטעמם. 

5.7 לאחר ביצוע ההזמנה, תקבלו הודעת דוא"ל המאשרת את הזמנתכם. נא לקרוא בעיון להדפיס ולהביא את הודעת האישור הזו אל דלפק הקבלה של בית מלון הדירות.
5.8 פרטי כרטיס האשראי שהוזנו באתר ובשירות ההזמנות נועדו להבטיח את ההזמנה, וכרטיס האשראי יחויב בסכום ההזמנה בכפוף למדיניות הביטולים ולפני ההגעה.
5.9 אין כפל מבצעים. ניתן להשתמש רק בהנחה אחת או בקוד קופון אחד בעת ביצוע הזמנה. לא ניתן לשלב הנחות, קודי קופון ומבצעים אחרים באותה הזמנה או על ידי אותו משתמש.
5.10 קבלת הדירות בבית המלון תתבצע משעה 15:00 בשבת משעה 16:30 ביום ההזמנה ("צ'ק-אין") ועל האורחים לפנות את החדרים עד השעה 12:00 בצהריים ("צ'ק-אאוט"). ביצוע צ'ק-אין או צ'ק-אאוט בשעות שונות כפוף לאישור מראש בכתב של הנהלת בית המלון, ועשוי להיות כרוך בתשלום נוסף.

 6. מדיניות הביטולים

6.1 מדיניות הביטולים של מלון הדירות שונה בין תקופות שיא לתקופה רגילה –

תקופה רגילה תנאי ביטול גמישים:

4.10.21-22.12.21 

3.1.22-14.4.22

תקופת שיא:

23.12.21-2.1.21

15.4.21-31.8.23

6.2 ביטול הזמנות בתקופה רגילה:
(א) במקרה של ביטולים או שינויים בהזמנה שהתקבלו עד השעה 12:00 (שעון ישראל) 72 שעות  לפני יום תחילת ההזמנה המקורית, לא יחולו עמלות או קנסות.
(ב) במקרה של ביטול או שינוי לאחר השעה 12:00 (שעון ישראל)  ופחות מ- 72 שעות מיום ההזמנה המקורית או במקרה של אי-הופעה ללא הודעה מראש, יחוייב הסכום המלא של ההזמנה.

(ג) מדיניות ביטולים לסוויטה הנשיאותית –  20% מסכום ההזמנה אשר יחוייב במעמד ההזמנה הוא  ללא החזר כספי.  ביטול עד 7 ימים לפני תחילת ההזמנה המקורי עד השעה 12:00 (שעון ישראל) ,לא יחולו עמלות או קנסות. במקרה של ביטול או שינוי לאחר השעה 12:00 (שעון ישראל) פחות מ 7 ימים לפני תחילת ההזמנה המקורית, או במקרה של אי הופעה ללא הודעה מראש, יחוייב הסכום המלא של ההזמנה.         

6.3 ביטול הזמנות בתקופות שיא:
(א) במקרה של ביטולים או שינויים בהזמנה שהתקבלו עד השעה 12:00 (שעון ישראל) 7 ימים לפני יום תחילת ההזמנה המקורית, לא יחולו עמלות או קנסות.
(ב) במקרה של ביטול או שינוי לאחר השעה 12:00 (שעון ישראל) פחות מ – 7 ימים מתחילת ההזמנה המקורית, או במקרה של אי-הופעה ללא הודעה מראש, יחוייב הסכום המלא של ההזמנה.

(ג) מדיניות ביטולים לסוויטה הנשיאותית – 20% מסכום ההזמנה אשר יחוייב במעמד ההזמנה יהיה ללא החזר כספי. במקרה של ביטולים שהתקבלו עד השעה 12:00 (שעון ישראל)  14 ימים מתחילת ההזמנה המקורית, לא יחולו עמלות או קנסות.  במקרה של ביטול או שינוי לאחר השעה 12:00 (שעון ישראל) פחות מ – 14 ימים  מתחילת ההזמנה המקורית או במקרה של אי הופעה ללא הודעה מראש, יחוייב הסכום המלא של ההזמנה.   
6.4 הזמנות במחיר מיוחד בתשלום מראש יחויבו במלואן בעת ביצוע ההזמנה. בהזמנות מסוג זה לא יבוצעו שינויים או ביטולים, ולא יינתן החזר כספי בשום מקרה.

7. ביטול הזמנה על ידי החברה

7.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה שבוצעה באתר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
(א) אם המשתמש מעורב בפעילות בלתי חוקית באתר.
(ב) אם שגיאה או תקלה טכנית מנעו את השלמת ההזמנה.
(ג) במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור, המונעות, על פי שיקול דעתה של החברה, את מתן שירותי בית המלון.
(ד) במקרה של טעות בתיאור השירותים, בתנאי השימוש, בתנאי ההזמנה ו/או במקרה של טעות בהזמנה של המשתמש, החברה רשאית לבטל את ההזמנה, אך אינה חייבת לעשות כן.
(ה) במקרה של הפרת תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות שלנו.
7.2 החברה לא תצטרך להסביר את החלטתה. המשתמש לא יעלה כל דרישות ו/או תביעות כנגד החברה בעניין זה.
7.3 הודעה על ביטול הזמנה על ידי החברה כאמור לעיל תישלח למשתמש. החברה לא תחייב את כרטיס האשראי של המשתמש, ותחזיר לו כל סכום ששולם לחברה מראש.

8. תכתובות שלכם

8.1 כל תכתובת שאתם שולחים, מפרסמים באתר, או מספקים לחברה אחרת ("תכתובת") – לדוגמה, בלוג, ביקורת, המלצה או הודעה – כפופה למדיניות הפרטיות.
8.2 אתם מתחייבים, כי לא תשלחו או תפרסמו כל תכתובת שיש בה דברי דיבה, אפליה על בסיס כלשהו לרבות מגדר, גזע, צבע, נטייה מינית, מוצא, השקפות דתיות או מוגבלות, השמצה, איום, גסות, פורנוגרפיה, פגיעה, הטרדה, פגיעה בפרטיות של אחר, או שנאה. אתם מתחייבים שלא לשלוח או לפרסם כל תכתובת המפרה חוק מקומי, לאומי או זר כלשהו, או כזו שפוגעת או מפרה זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו. בנוסף, אתם מסכימים שלא: (א) לפרסם תכתובת שהיא פרסומת או שידול לעסקים; (ב) לשבש את התקשורת הרגילה באתר בין משתמשים או לכתוב תכתובת שאינה קשורה לנושא הנדון; (ג) לפרסם מכתב שרשרת, פירמידה, או להתחזות לאדם אחר; (ד) להפיץ תוכנות זדוניות, וירוסים או קוד מחשב מזיק אחר; (ה) לאסוף מידע על אחרים, כולל כתובות דוא"ל, ללא הסכמתם; (ו) לפרסם את אותה תכתובת יותר מפעם אחת או לשלוח "דואר זבל"; או (ז) לעסוק בכל פעולה אחרת המגבילה או מעכבת כל אדם מלהשתמש או להנות מהאתר או מהשירותים, או אשר, לפי שיקול דעתה של החברה, חושפת את החברה או מי משותפיה ולקוחותיה לאחריות או נזק מכל סוג שהוא.
8.3 במשלוח תכתובת, אתם מסכימים, כי אין בתכתובת תכנים סודיים, תכנים שיש לכם או לאחרים זכויות קניין רוחני כלשהן, או חומר רגיש כלשהו, וכי ניתן להפיץ אותה או להשתמש בה על-ידי החברה בהתאם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. אם אתם שולחים תכתובת, אתם מעניקים באופן אוטומטי לחברה רשיון בלתי מוגבל, תמידי, בלתי חוזר, תקף בכל העולם, בחינם וללא צורך לשלם תמלוגים, להשתמש, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התכתובת באתר, בכל מדיה או אמצעי תקשורת, או בכל צורה, פורמט או פורום הידוע כעת או שיפותח לאחר מכן. על אף האמור לעיל, החברה אינה חייבת להשתמש בתכתובת.
8.4 אתם האחראים הבלעדיים לתכתובת שלכם, להשלכות של התכתובת, ולהסתמכות שלכם על כל תכתובת שלכם או של אחרים. החברה אינה אחראית לתוצאות של התכתובת. החברה אינה אחראית לסינון או לניטור של תכתובות המשתמשים באתר. אם החברה תקבל הודעה שתכתובת של משתמש מפרה לכאורה את תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, החברה רשאית לחקור את הטענה ולקבוע, על פי בשיקול דעתה הבלעדי, אם להסיר את התכתובת. החברה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה מפעילויות והחלטות כאמור.
8.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך אינה מחויבת) :(א) לתעד את התכתובות באתר ובשירותים; (ב) לחקור טענה כי תכתובת של משתמש אינה עומדת בתנאי השימוש ולקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר או לבקש את הסרת התכתובת; (ג) להסיר תכתובות פוגעניות, בלתי חוקיות, בלתי נכונות או ישנות, או כאלו שלא עמדו בתנאי השימוש בדרך אחרת; (ד) להפסיק את גישתו של משתמש לאתר או לכל חלק ממנו בגין הפרה של תנאי השימוש או של החוק; (ה) לנטר, לערוך או לחשוף כל תכתובת; או (ו) לערוך או למחוק כל תכתובת שפורסמה באתר, ללא קשר לשאלה אם התכתובת מפרה את תנאי השימוש.

9. הגבלת אחריות

9.1 הנכם מצהירים בזאת, כי ידוע לכם כי השימוש באתרי אינטרנט – לרבות האתר – כרוך בסיכונים רבים, הן בשל אמצעים טכנולוגיים והן בשל גורמים אנושיים.
9.2 החברה, בית המלון או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכך כי האתר, המחשבים והשרתים המפעילים את האתר יהיו נקיים מנוזקות, לרבות תוכנות זדוניות, וירוסים או תוכנות ריגול, העלולות לפגוע במכשיר המשתמש (למשל, אישי מחשב, טאבלט או טלפון נייד).
9.3 האתר והתוכן מסופקים "כמות שהם" (AS IS). החבר לא תהא אחראית במקרה שהמידע אינו תואם למטרות או לציפיות שלכם. אתם האחראים הבלעדיים לכל שימוש שאתם עושים באתר ובתוכן ולכל החלטה שתקבלו על סמך התוכן.
9.4 החברה עושה כל שביכולתה כדי להבטיח שהמידע והתכנים באתר אכן נכונים, אך המידע אינו מתיימר להיות שלם, מדויק או ממצה. המידע הינו חלקי וכללי, ומתבסס על נתונים שעומדים לרשות החברה, אשר חלקם התקבלו מצדדים שלישיים מבלי שהחברה תבדוק את דיוקם. החברה לא תהיה אחראית לטעויות כלשהן במידע או בתכנים שבאתר.
9.5 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אי-נוחות, הפסד, הוצאה או עוגמת נפש, אשר עלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (לרבות לחומרה ו/או לתוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, בשל השימוש באתר, בתוכן או בשירותים.
9.6 האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט. החברה מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש בלבד, ואינה נושאת באחריות לקישורים ולאתרים אלה, למידע המופיע בהם, לתוקפם או לחוקיותם. החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שנגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או על התכנים המופיעים באתרים אליהם מגיע המשתמש באמצעות הקישורים הקיימים באתר. מובהר ומוסכם, כי הצבת קישורים באתר לא תתפרש כתמיכה, הצעה לשימוש, עידוד, או הסכמה של החברה, בית המלון או האתר, במפורש או מכללא, במידע, במוצרים ו/או בשירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים.
9.7 החברה לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, אם מידע בנוגע להזמנה באתר לא יתקבל ו/או יתקבל באופן חלקי, ו/או במקרה של כל בעיה טכנית ו/או בעיה אחרת מכל סוג שהוא, המונעת משתמש מלעשות שימוש באתר ובשירותים.

10. מצגים של המשתמש

הנכם מצהירים ומתחייבים בזאת כלפי החברה כדלקמן:
10.1 כי תשתמשו באתר ובשירותים בהתאם לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות ולכל דין החל בנסיבות העניין, ובכפוף לכל הוראות הפעלה והנחיות (אם יסופקו) מעת לעת על ידי החברה, בית המלון, האתר או צדדים שלישיים הפועלים מטעמם.
10.2 כי לא תעשו שימוש כלשהו באתר או בשירותים לצורך ביצוע פעולה האסורה על פי כל דין או כדי לגרום נזק לחברה או לאחרים, לרבות:
(א) חדירה בלתי חוקית לחומר ו/או לקבצי מחשב ו/או העברת וירוסי מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים, בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
(ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק ו/או שיבוש ו/או הגבלה של השימוש באתר ובשירותים על ידי אחרים ו/או העלול להוות הפרה של זכויות הקניין או של זכויות אחרות של צדדים שלישיים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: הפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר ושמות מסחריים, דוגמאות ופטנטים וכו', או משלוח תכתובות, הודעות דוא"ל או טקסט לאנשים ללא הסכמתם מראש.
10.3 אתם מסכימים לשפות את החברה מיד עם קבלת דרישה לכך, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש שלכם באתר ו/או בפעולותיכם תוך הפרה של תנאי השימוש ומצגים אלה, לרבות פעולות של אחרים הפועלים בשמכם או באמצעות פרטיכם וסיסמאותיכם.

11. הפסקת פעילות האתר והשירותים

11.1 החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו וכן את היקף השירותים ואת זמינותם באתר ובבית המלון, וכל היבט אחר הקשור לאתר ולתפעולו, ללא צורך לספק למשתמש הודעה מוקדמת או כל הודעה אחרת. אתם מצהירים, כי לא תהיה לכם כל טענה, תביעה ו/או דרישה מהחברה ומבית המלון בעניין זה.
11.2 החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את מתן השירותים למשתמש, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהודעה כלשהי למשתמש. חסימה, הגבלה או הפסקה כאמור לא תיגרע מחובות המשתמש על פי תנאי השימוש או מזכויות החברה ותרופותיה לפי כל דין החל בנסיבות העניין.
12. החוק החל וסמכות מקומית
על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. אתם מסכימים, כי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש.
13. התיישנות
כל תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או בית המלון ביחס לאתר ולשירותים תוגש לא יאוחר מ-6 (ששה) חודשים מיום היווצרות העילה כלפי המשתמש. הצדדים מסכימים באמצעות סעיף זה על תקופת ההתיישנות, כמשמעותה בסעיף 91 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, לאור אופיו הייחודי של השימוש באינטרנט.
14. שונות
14.1 החברה רשאית להמחות לאחר את התחייבויותיה ולהעביר את זכויותיה על פי תנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות חובות מהמשתמש. המשתמש אינו יכול להמחות את הזכויות, החובות או ההזמנות שביצע באתר ובבית המלון ללא אישור מראש ובכתב של החברה.
14.2 החברה רשאית לעדכן תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, והתנאים החדשים יחייבו מרגע פרסומם באתר.
14.3 במידה ובית משפט מוסמך יקבע, כי סעיף כלשהו בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות אינו תקף מכל סיבה שהיא, על אף כוונות הצדדים, יפורש הסעיף כתקף במידה המירבית שיאפשר בית המשפט, והגבלה או פסילה של סעיף אחד לא ישפיעו או יבטלו את יתר התנאים, אשר יישארו בתוקפם ויהיו ניתנים לאכיפה.
15. יצירת קשר
כתובת החברה ופרטי יצירת הקשר של בית המלון לכל מטרה הנוגעת לתנאי השימוש הם:

סי דרים מלונות בע"מ
רחוב טרומפלדור 1, תל אביב 6343315
טלפון: 03-795-3434
מוקד הזמנות טלפוני: 072-2172884
דוא"ל: [email protected]